Một gã trai hoang đường, viễn vông & thất bại

cũng chỉ là vậy thôi

À ơi Mang-bom

À ơi Mang-bom [viễn-vông 2010] Ơi à kẻ mang bom liều chết (1) Sống đi cho hết đoạn đèo này Mai đây tàn thây ngàn câu chữ Đời mãi còn, … Continue reading

January 8, 2012 · Leave a comment

viễn vông

những dòng này nghe như chắc viễn vông nhiều lắm nhưng thử hỏi có ai mê đắm được trong tình yêu như những kẻ – như em

January 8, 2012 · Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin … Continue reading

January 8, 2012 · 1 Comment